Topmodel by Depesche

Dataskydd

Du ska alltid vara försiktig och använda ditt sunda förnuft när du använder internettet. Ge aldrig ut någon form för personliga upplysnignar som kan användas till att identifiera dig. Var också försiktig i förbindelse med ekonomiska informationer eller köp. Om du är tveksam, fråga dina föräldrar eller vårdnadshavare om råd vid sådana tillfällen.
MOTTO AB rekommenderar för övrigt att du, om möjligt, surfar på nätet tilsammans med dina föräldrar.

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är all information som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd finns i vår sekretesspolicy.

Endast den svenska versionen av denna sekretesspolicy är relevant.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktinformationen finns i avsnittet ”om oss” på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att samlas in först och främst genom att du ger dessa till oss. Detta kan t.ex. handla om data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig information samlas in automatiskt när du besöker webbplatsen via våra IT-system. Det är framför allt tekniska data (till exempel Internet-webbläsare, operativsystem eller tid för sidanropet). Insamlingen av denna information sker automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa data. För detta ändamål såväl som för ytterligare frågor om dataskydd kan du kontakta oss när som helst på den adress som anges i avsnittet ”om oss”. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detaljer finns i sekretesspolicyn under ”Rätt till begränsning av behandling”.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta händer framför allt med hjälp av cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonymt. Surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i kommande sekretesspolicy.

2. Allmän säkerhetsinformation och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna på denna sida tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och nedan sekretesspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och för vilket syfte detta sker.

Observera att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) alltid kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett komplett skydd av uppgifterna från åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Hänvisning till det ansvariga företaget
Den ansvariga enheten av databehandling på denna webbplats är:
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Tfn: +49 (0) 4152 936 0
E-post: info@depesche.com

Ansvarig enhet är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller i samverkan med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (som namn, e-postadresser osv).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser är enbart möjliga genom ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Ett informellt meddelande till oss per e-post är tillräckligt. Legaliteten av databehandlingen som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i speciella fall och direktreklam (artikel 21 i GDPR)

Om databehandlingen sker enligt artikel 6.1 e) eller 6.1 f) i GDPR har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår utifrån din särskilda situation. Detta gäller också profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som en behandling bygger på finns i denna sekretesspolicy. Om du gör invändningar kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter om vi inte kan ge bevis på tvingande legitima grunder för bearbetning som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandling i syfte att verkställa, förfölja eller försvara juridiska fordringar (invändning enligt artikel 21.1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att hantera direktreklam, så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den mån det är associerat med sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21.2).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR har de berörda personerna rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist, sin arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen begicks. Rätten att överklaga påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut data, som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett kontrakt, till dig själv eller till en tredje part i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person görs detta endast i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för säkerhetsändamål och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad anslutning indikeras av webbläsarens adressfält som ändras från ”http: //” till ”https: //” och låsikonen i ditt webbläsarfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad, kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du när som helst rätten till fri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och vid behov rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter, vänligen kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”om oss”.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”om oss”. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten i din personliga information som är lagrad hos oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under revisionens längd har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för att radering.
  • Om vi inte längre behöver din personliga information, men du behöver den i syfte att utöva, försvara eller verkställa lagkrav har du rätt att kräva att dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har lämnat in invändningar enligt artikel 21.1 i GDPR, måste en balans uppnås mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är klart vems intressen som väger tyngre, så har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter endast användas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller skydda en annan fysisk eller juridisk person eller för viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

3. Dataskyddsansvarig

MOTTO AB är juridiskt ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit eller mottar från dig.
Kontaktuppgifter:
MOTTO AB
Box 281
201 25 MALMÖ
Tfn: (+46) 08-233 233
E-post: office@motto.se
Org.nr: 556594-2314

Lagstadgad uppgiftsskyddsansvarig
Vi har utsett en dataskyddsansvarig som bland annat ansvarar för att övervaka din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning.
Kontaktuppgifter:

Marco Schenkenberg
Depesche Vertrieb GmbH & Co KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Telefon: +49 (0) 4152 936 246
E-Mail: datenschutz@depesche.com

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder delvist så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade ”session cookies”. De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller att neka i allmänhet såväl som automatiskt radera cookies när webbläsaren stängs. Inaktivering av cookies kan begränsa funktionen på denna webbplats.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. varukorgsfunktion) lagras enl. artikel 6.1 f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för ett tekniskt korrekt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer de att behandlas separat i denna sekretesspolicy.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Använt operativsystem
  • Refererande URL
  • Värdnamnet på åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Det finns ingen sammanslagning av denna information med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter är baserad på artikel 6.1 f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats och för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

Lotterier

Motto AB kan organisera tävlingar och lotterier. Som en del av sådana tävlingar kommer du att bli ombedd att ge oss den personliga informationen som krävs för att delta, bearbeta och meddela vinnarna, särskilt din adress till vilken vi kan skicka priset. Deltagandet är helt frivilligt. Behandlingen av de uppgifter som krävs för deltagande i lotteriet tjänar till att förbereda för ett avtal eller ett fullgörande av ett avtal, där artikel 6.1 i GDPR är den rättsliga grunden för databehandling.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret så kommer dina uppgifter från kontaktformuläret, inklusive kontaktinformationen som du anger där, att lagras för att behandla begäran och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Hanteringen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande med ditt samtycke (artikel 6.1 i GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande per e-post till oss är tillräckligt. Legaliteten av databehandlingen som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Informationen du tillhandahåller i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du ber oss att ta bort den, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagringen faller bort (till exempel efter att din förfrågan har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser, i synnerhet lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla angivna personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Hanteringen av dessa uppgifter är baserad på artikel 6.1 b) i GDPR förutsatt att din förfrågan är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för genomförande av ett förhandskontrakt. I alla andra fall är behandlingen baserad på ditt samtycke (artikel 6.1 i GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (artikel 6.1 f) i GDPR), då vi har ett legitimt intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss.

Informationen du tillhandahåller oss kommer att förbli hos oss tills du ber oss att ta bort den, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagringen faller bort (till exempel efter att din förfrågan har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser, i synnerhet lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av webbplatsens användning av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagring av Google Analytics cookies och användningen av detta analysverktyg är baserat på artikel 6.1 f) i GDPD. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse att analysera användarens beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att bli avkortad av Google inom EU: s medlemsländer eller andra parter i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramar för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som tillhandahålls av Google.

Browser plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Dock vill vi påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetning av denna information av Google, genom att ladda ned webbläsarens plugin. Den är tillgänglig under följande länk och måste sedan installeras:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Motstånd mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats:

Cookieinställningar

För mer information om hur du hanterar användardata på Google Analytics se Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databehandling

Vi har ingått ett kontrakt med Google för databehandling och genomför fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga krav när vi använder Google Analytics.

6. Plugins och verktyg

Google Web Fonts

Den här sidan använder så kallade webbsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

För mer information om hur du hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

7. Vår förekomst i sociala medier

Databehandling via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder finns nedan.

Sociala nätverk, som Facebook, Google+ osv. kan generellt analysera ditt användarbeteende heltäckande när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (som t.ex. knappar eller banner-annonser). Genom att besöka våra sociala mediepresentationer utlöses många databehandlingsrelaterade bearbetningsprocesser. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker våra sidor på sociala medier kan operatören av sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto i respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter till exempel via cookies lagrade på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna för sociala medieportaler skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På så vis kan du se intressebaserad reklam inom- och utanför den respektive sociala mediesidan. Om du har ett konto i respektive sociala nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller har varit inloggad.

Observera också att vi inte kan värdera alla bearbetningsprocesser på de sociala medieportalerna. Beroende på leverantören kan därför ytterligare bearbetningsprocesser eventuellt utföras av operatörerna på de sociala medieportalerna. Detaljer kan hittas i användarvillkoren och sekretesspolicyn för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Våra sociala medieutseenden är utformade för att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f) i GDPD. Analysprocesserna som initieras av sociala nätverk kan baseras på olika rättsliga grunder som ska specificeras av operatörerna för sociala nätverk (till exempel samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) i GDPD).

Ansvarig och hävdande av rättigheter

Om du besöker någon av våra webbplatser för sociala medier (såsom Facebook), är vi tillsammans med operatören för sociala medier ansvariga för databehandlingsprocessen som inleds under detta besök. I princip kan du hävda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både mot oss såväl som mot operatören för resp. social medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att trots det delade ansvaret med operatörerna av sociala medier så har vi inte fullt inflytande på databehandlingsprocesserna på de sociala medieportalerna. Våra möjligheter bestäms av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Uppgifterna som samlas in direkt från oss via besöket på sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du ber oss ta bort dem, du återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller eller faller bort. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagbestämmelser, särskilt lagringsfristen, påverkas inte.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina data som lagras av de sociala nätverksoperatörerna för sina egna ändamål. För mer information kontakta de sociala nätverksoperatörerna direkt (till exempel via deras integritetspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantör är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-US-Privacy-Shield.

Vi har gjort ett avtal med Facebook om delat ansvar för behandlingen av data (Controller Addendum). Detta avtal bestämmer vilken datorverksamhet vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Detta avtal kan hittas på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan själv anpassa dina annonseringsinställningar i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

För mer information se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. För information om hur de hanterar din personliga information se Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875